Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Wijnhandel Fijne Duitse Wijnen / Toffe Wijnen

Artikel 1 - Identiteit van de ondernemer

1.1 Wijnhandel Fijne Duitse Wijnen vof
1.2 Vennoten: Marga Zaal en Maurice Lekkerkerker
1.3 Adres: Gemertstraat 21, 6844HD, Arnhem
1.4 Telefoonnummer: 026-3830752/06-46332716 
1.5 E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
1.6 KvK-nummer: 73648728
1.7 BTW-identificatienummer: NL859613938B01
1.8 Bankrekening: KNAB – 25.82.91.605 t.n.v. Fijne Duitse Wijnen
1.9 Activiteiten wijnhandel Fijne Duitse Wijnen: import, verkoop en transport van wijnen, tevens adviseur van restauratie en organisator wijnworkshops en proeverijen. Het ligt in de bedoeling op een later moment de activiteiten uit te breiden in intensiteit, met name richting Duitsland in het grensgebied met de steden Emmerich, Kleve en Goch.
 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van de Fijne Duitse Wijnen en op alle met Fijne Duitse Wijnen aangegane overeenkomsten.
2.2 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten.
2.3 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.
2.4 Indien ook de koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door fijne Duitse Wijnen is ingestemd.
2.5 Fijne Duitse Wijnen richt zich op zowel op verkoop via de website als lokaal, inschattingswijze in een straal van 35km rond Arnhem. 
2.6 Onder "koper" wordt verstaan iedere lokale koper en bezoeker van de internetsite of lokaal dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Fijne Duitse Wijnen in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
2.7 Fijne Duitse Wijnen behoudt zich het recht voor deze voorwaarden aan te passen aan wettelijke normen van Nederland.
2.8 Door het gebruik van de internetsite van Fijne Duitse Wijnen en/of het plaatsen van een bestelling via internet of lokale winkel aanvaardt de koper deze Algemene Voorwaarden evenals alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite en achterkant van de factuur.

 

Artikel 3 - Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

3.1 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Dit geldt zowel voor lokale aanbiedingen als aanbiedingen via de internetsite. Dit wordt kenbaar gemaakt aan vaste klanten via e-mail (nieuwsbrief).
3.2 Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij een andere termijn op de offerte staat vermeld.
3.3 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd per e-mail of per post is verzonden naar het door Koper opgegeven e-mailadres of hoofdadres.
3.4 Koper en de firma Fijne Duitse Wijnen komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 3.1 en 3.3 is voldaan. Vooral ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Fijne Duitse Wijnen zullen voor zover de wet dat toelaat, gelden hierbij als een vermoeden van bewijs.
3.5 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven van toepasbaarheid met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Fijne Duitse Wijnen garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie of toepasbaarheid in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.
 

Artikel 4 - Prijzen

4.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting en accijns.
4.2 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding. Deze vermelding staat afgedrukt of wordt vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding. Deze periodes komen altijd met elkaar overeen.
4.3 De koper is de prijs verschuldigd die Fijne Duitse Wijnen in haar bevestiging conform artikel 3 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-)fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Fijne Duitse Wijnen worden gecorrigeerd.
4.4 Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de prijs, tenzij anders kenbaar gemaakt door Fijne Duitse Wijnen.
 

Artikel 5 - Betaling

5.1 Bij bestellingen via de internetsite kan in principe enkel via iDEAL worden betaald. Echter, vooraf overmaken is ook mogelijk en voor lokale verkoop is het in eerste aanleg de bedoeling om contant te betalen. Internettransacties van de volgende banken worden door iDEAL ondersteund: ABN AMRO, Rabobank, ING en SNS. Om een transactie uit te kunnen voeren moet u gebruik maken van Internetbankieren bij uw bank naar keuze. Voor meer informatie zie de website van iDEAL. Na ontvangst van de betaling wordt de order verwerkt en de goederen verstuurd. Fijne Duitse Wijnen zal de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. In dat geval worden andere betalingsmogelijkheden worden via de internetsite, of schriftelijk kenbaar gemaakt.
5.2 In het geval door Fijne Duitse Wijnen een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de Koper in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen, onder alsdan te stellen en overeen te komen voorwaarden.
5.3 Bij niet of niet-tijdige betaling zijn de extra kosten altijd voor rekening van koper.
5.4 Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Fijne Duitse Wijnen als gevolg van de niet nakoming door koper van diens (betaling-)verplichtingen heeft moeten maken.
5.5 In geval van niet-tijdige betaling is Fijne Duitse Wijnen bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen. 
 

Artikel 6 - Levering en leveringstijd

6.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft Fijne Duitse Wijnen ernaar om bestellingen binnen  2 - 3 werkdagen af te leveren. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. Fijne Duitse Wijnen kan nadere informatie betreffende levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter. De maximale levertijd zal 14 dagen bedragen tenzij anders overeengekomen. Mocht deze levertijd niet haalbaar zijn, dan stellen wij u hiervan op de hoogte. U heeft dan het recht om de overeenkomst te ontbinden. Al betaalde bedragen worden zo spoedig mogelijk, doch binnen 30 dagen gecrediteerd.
6.2 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de koper per e-mail of telefonisch worden gemeld.
6.3 Leveringen vinden plaats op het door de koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.
6.4 Het risico van verlies of beschadiging van het product die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de klant over op het moment waarop deze aan de klant juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de klant of van een door de klant aan te wijzen derden wordt gebracht.
6.5 Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.
 

Artikel 7 - Ruilen en herroepingrecht

7.1 De koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Overeenkomsten met consumentkopers waar uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de consumentkoper het recht heeft zonder boete en zonder opgaaf van redenen een herroepingrecht uit te oefenen binnen 14 werkdagen na aflevering van het product in kwestie. Van dit herroepingrecht zijn uitgezonderd producten die:- tot stand gebracht zijn overeenkomstig specificaties van koper;- duidelijk persoonlijk van aard zijn;- door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;- snel kunnen bederven of verouderen;
7.2 Indien de consumentkoper van het herroepingrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt Fijne Duitse Wijnen zorg voor terugbetaling van de geretourneerde goederen (exclusief eventuele verzendkosten) binnen 30 dagen.
7.3 Indien de consumentkoper van het herroepingrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt de consumentkoper de verzendkosten van de retourzending.
7.4 Indien de consumentkoper een zending per rembours heeft besteld zal indien deze wordt geweigerd de verzendkosten en de rembourstoeslag en administratiekosten apart in rekening worden gebracht.
 

Artikel 8 - Eigendomsvoorbehoud

8.1 Na volledige betaling is het product eigendom van de klant.
 

Artikel 9 - Garantie en aansprakelijkheid

9.1 Fijne Duitse Wijnen garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
9.2 Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie.
9.3 Fijne Duitse Wijnen is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Fijne Duitse Wijnen. 
9.4 Fijne Duitse Wijnen is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en omzetderving.
9.5 Indien Fijne Duitse Wijnen, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
9.6 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:- indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Fijne Duitse Wijnen of de fabrikant/producent zijn verricht;- indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt;- indien gebreken die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;- indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid.
9.7 De koper is gehouden Fijne Duitse Wijnen te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de overeenkomst tegen Fijne Duitse Wijnen mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de koper dienen te komen. De Koper is verplicht het product aan Fijne Duitse Wijnen te retourneren om zodoende een goede beoordeling en afhandeling van de garantieaanspraak te bewerkstelligen. Indien een klacht gegrond wordt verklaard verplicht Fijne Duitse Wijnen zich tot het leveren van een gelijkwaardig product mits anders overeengekomen.
9.8 Naast deze garantiebepalingen blijven wettelijke garantiebepalingen van kracht. Een eventueel door het bedrijf als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet en de overeenkomst op afstand. Een eventueel door de fabrikant/producent verleende garantie doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet, de overeenkomst op afstand en de door het bedrijf verleende garantie.
 

Artikel 10 - Overmacht

10.1 In geval van overmacht is Fijne Duitse Wijnen niet gehouden haar verplichtingen jegens de koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.
 

Artikel 11 - Intellectuele eigendom

11.1 De koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Fijne Duitse Wijnen, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
 

Artikel 12 - Persoonsgegevens

12.1 Fijne Duitse Wijnen zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. Fijneduitsewijnen neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.
 

Artikel 13 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
13.2 Fijne Duitse Wijnen verstrekt geen alcoholische producten aan personen onder de 18 jaar (zie Artikel 16).
 

Artikel 14 - Links

14.1 De site van Fijne Duitse Wijnen kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten. Op het privacy beleid van deze derden of hun sites heeft Fijne Duitse Wijnen geen invloed en is daarvoor niet verantwoordelijk.
 

Artikel 15 - Uw rechten/geschillen

15.1 U kunt altijd aan Fijne Duitse Wijnen vragen welke gegevens over u worden verwerkt. Hiertoe kunt u een e-mail sturen. Ook kunt u per e-mail aan Fijne Duitse Wijnen vragen verbeteringen, aanvullingen of andere correcties aan te brengen, die Fijne Duitse Wijnen zo spoedig mogelijk zal verwerken. Indien u geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie dan kunt u Fijne Duitse Wijnen hiervan op de hoogte stellen. Toezenden van informatie gebeurt alleen maar als u daarvoor uw e-mailadres heeft opgegeven.
 

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

16.1 Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
16.2 Fijne Duitse Wijnen conformeert zich aan de Reclamecode voor Alcoholhoudende (RvA) dranken en in het bijzonder artikel 24 uit deze code. Dit artikel gaat over digitale marketing (waaronder het gebruik van Facebook en Twitter) en zal op 1 juli 2012 inwerkingtreden. Onze website is algemeen toegankelijk (zonder agecheck) en wij zijn ons ervan bewust dat reclame via Twitter of Facebook ook bij een jonger publiek terecht kan komen hetgeen niet in overeenstemming is met de RvA en het imago van de branche, ongewild kan schaden. 

16.3 Bij het bestellen wordt u gevraagd of u 18 jaar of ouder bent en bij het in ontvangst nemen van uw wijnbestelling, zal de pakketbezorger vragen om een geldig legitimatiebewijs. Zo houden we ons aan de wet- en regelgeving.

Tekst artikel 24
: (lid 1) op alcohol reclame-uitingen in de vorm van digitale marketing zijn alle regels van deze Code van toepassing; (lid 2) Reclame-uitingen in de vorm van directe digitale marketing waarbij content beheerd wordt door of namens de adverteerder en waar de adverteerder redactionele controle over heeft, moeten bovendien voldoen aan de volgende voorwaarden:
a) de ontvangende persoon heeft de minimale leeftijd van 18 jaar bereikt;
b) bij digitale reclame-uitingen waarbij de ontvangende persoon de mogelijkheid heeft om dit - buiten mede­weten en invloed van de adverteerder om - door te sturen naar derden, dient in of bij de oorspronkelijke bron van die reclame-uiting duidelijk te zijn vermeld dat de inhoud uitsluitend bestemd is voor personen van 18 jaar en ouder.


Mijn wijnkar

Geen product in de winkelwagen